YACHAKUYPACHI TATA DYIOSPA RIMANATA

Kay paginaykipi tarinkimi,  predikakunata, reflexionkunata, yanapashunanpa wiñayta , riksishpayki Jesusninchita.